Jdi na obsah Jdi na menu
 

Akce ASportál 2011 - 22.-24.7. 2011 BVVP Ralsko

11. 7. 2011

 

Scénář a pravidla akce

 

Bojová část

Letošní ročník bojové části portálového srazu bude dobově zasazen do období válek na Balkáně. Jeho volným předobrazem bude konflikt v Kosovu. Tomuto zarámování by měla alespoň částečně odpovídat i ústroj hráčů. Z důvodů korektnosti jsou dále užívána fiktivní jména pro místa i herní strany.

Výchozí situace (námět)

Teritorium Kalkánského poloostrova na jihu Evropy je dlouhodobě národnostně nestabilním regionem, v němž se historicky střetává několik kultur a náboženství. Dominantní národnostní skupinou jsou Brbové obývající největší stát Kalkánského poloostrova Brbsko. V uplynulém desetiletí se od bývalé Bugoslávie po národnostních bojích a mezinárodních intervencích odpojilo již několik menších států. Přesto však současné Brbsko zůstává i nadále národnostně smíšenou zemí, jejíž jihozápadní část obývá národnostní menšina Asovců. Asovci dlouhodobě usilují o samostatný stát Asovo, a protože nevidí jiné řešení své národnostní situace vytvoří polovojenské milice. Na území obývaném Asovci i Brby začne docházet k ozbrojeným konfliktům, přestřelkám a etnickým bojům. Vláda Brbska řeší situaci přisunutím dalších vojenských a policejních jednotek, které mají v regionu nastolit klid. Nevládní organizace a média však z místa hlásí nadále četné ozbrojené střety a národnostní násilí.

Na základě této situace přijme Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 267/2011 k zastavení násilí na území Asova a k vytyčení dočasné administrativní hraniční linie mezi Asovci a Brby. Rada bezpečnosti OSN zároveň pověří Evropskou unii prosazením této rezoluce. Na základě rozhodnutí Evropské komise a po odsouhlasení ze strany vlády a parlamentu ČR je přijato rozhodnutí o vyslání kontingentu Armády České republiky, který v současné době drží hotovost v rámci sil EUBG na území Asova. Tento kontingent vytvoří jádro stabilizačních sil AFOR. V souladu s příslušnou rezolucí OSN mají síly AFOR za úkol vstoupit na území Asova v sobotu 23. července 2011, obsadit jej, převzít nad určeným územím a jeho hranicemi plnou kontrolu a prosadit zastavení bojů v oblasti. AFOR má dále mandát i ke stíhání válečných zločinců a potírání kriminality. Brbské ozbrojené síly se v souladu s příslušnou rezolucí OSN musí z území stáhnout za svoji stranu administrativní hranice.

Na základě zjištění zpravodajích služeb však i v sobotu 23. července 2011 ráno boje mezi Asovci a Brby pokračují v téměř nezmenšené intenzitě. Ozbrojené síly Brbska nadále drží své klíčové pozice a dosud z regionu stáhly jen menší část jednotek. Uskupení AFOR, které se mezitím soustředilo ve výchozím postavení u hranic Asova s neutrálním státem Palbánie proto bude muset nejspíše prosadit plnění rezoluce OSN silou…


Herní území

Herní prostor je rozdělen administrativní hranicí na dvě části Asovo a Brbsko. K oboum částem přiléhá neherní zázemí – neutrální stát Palbánie.

Palbánie

V Palbánii je soustředěno neherní zázemí akce jako je parkoviště, hlavní stanoviště pořadatelů, občerstvení, WC a prodejní a prezentační stánky spolupracujících firem s airsoft a military sortimentem. Na území Palbánie je rovněž „refresh“ zóna pro všechny herní strany.

Na území Palbánie se nevedou žádné bojové akce, ale mohou v ní být organizována případná mírová jednání. Z herního území nesmít být za žádných okolností vedena palba tak, že by střely mohly dopadat na zemí Palbánie. Všichni hráči pohybující se na území Palbánie musí mít zbraň na řemenu či v pouzdře. Zbraň musí být vždy zajištěna a s vyjmutým zásobníkem. Osobám pohybujícím se na území Palbánie je doporučeno neustálé užívání ochranných brýlí.

Příslušníci AFOR, Asovci a Brbové smí volně a legálně přecházet hranice ze svého území do Palbánie a zpět. Na území opačné herní strany nesmí hráči z Palbánie legálně vstoupit.

Brbsko

Brbsko je území ovládané Brby. Brbské ozbrojené síly na tomto území udržují pořádek a střeží jeho hranice. Na území Brbska smí legálně vstoupit příslušníci AFOR či Asovci jen přes určená místa na administrativní hranici a po souhlasu Brbských ozbrojených sil.

Asovo

V souladu s rozhodnutím rezoluce OSN musí Brbské ozbrojené síly území Asova opustit. Jejich pobyt na tomto území bez souhlasu AFOR je nelegální. Síly AFOR odpovídají za klid a pořádek na území Asova i za ochranu jeho hranic.


Herní strany

Brbské ozbrojené síly

Brbské ozbrojené síly tvoří 45% z hráčů kteří se akce zúčastní. Hráči kteří budou hrát za Brbské ozbrojené síly musí být oblečeni v libovolné vojenské uniformě (mimo uniforem Vz.95 a s ní snadno zaměnitelných). K uniformě mohou užívat i libovolné taktické doplňky a vesty.

Hlavním úkolem Brbských ozbrojených sil je uhájit územní celistvost a klid na vymezené části Brbska. Evakuovat důležité osoby a materiál z Asova tak, aby nepadl do rukou Asovců či AFOR. Zbudovat si své základny, střežit hranice, kontrolovat pohyb osob na svém území a dle vývoje situace i vést bojovou činnost směřující ke znovusjednocení Brbska s Asovem.

Asovci a Asovské milice

Asovci a Asovské milice tvoří 20% z hráčů kteří se akce zúčastní. Hráči kteří budou hrát za Asovce a Asovské milice musí být oblečeni v civilním či polovojenském oděvu. K němu mohou užívat i libovolné taktické doplňky a vesty, ale musí však být vzhledově rozpoznatelní od pravidelných armád.

Pokud bude Asovec neozbrojen, je považován za civilistu a za normálních okolností proti němu nesmí být vedena legální bojová činnost. Brbské ozbrojené síly a AFOR však mohou v určitých oblastech trvale či dočasně zakázat volný pohyb civilních osob. Civilisté mhou v určených přechodech i procházet administrativní hranicí mezi Asovem a Brbskem. Přechod administrativní hranice může být pro civilisty dočasně omezen.

Asovci a Asovské milice bojují za nezávislost Asova, případné rozšíření jeho území a zmocnění se dalších přírodních zdrojů. Tomu podřizují veškerou svou činnost a taktiku vztahů s AFOR a Brbskými ozbrojenými silami.

Asovci zakládají v herním prostoru i své vesnice a vyvíjejí „ekonomickou činnost“.

AFOR

AFOR tvoří 35% z hráčů kteří se akce zúčastní. Hráči kteří budou hrát za AFOR musí být oblečeni v uniformě Vz.95. K uniformě mohou užívat i libovolné taktické doplňky a vesty, ale musí být nadále jasně odlišitelní od uniforem ostatních armád.

Hlavním úkolem AFOR je obsadit Asovo, zbudovat na jeho území své základny, udržovat v něm klid a pořádek, kontrolovat pohyb osob, střežit hranice Asova a jeho administrativní hranici s Brbskem. Musí i kontrolovat a případně omezit činnost Asovských milicí. Mohou i vést bojovou činnost směřující k obsazení Brbska pokud bude situace dále eskalovat a také pátrat po válečných zločincích z období Asovsko – Brbského konfliktu.

Doprovodné role

V prostoru konfliktu bude vítána i účast dalších hráčů v doprovodných rolích, které oživí scénář:

- váleční novináři
Váleční novináři se pohybují po herním území zpravidla neozbrojení. Ke své vlastní ochraně mohou maximálně nosit skrytě krátkou zbraň, ale tím se zároveň zbavují části výhod své neutrality. Při své činnosti se váleční novináři pohybují samostatně či s doprovodem a působí nezávisle, nebo se přidávají třeba i jen dočasně k jednotlivým stranám.

Váleční novináři nosí vhodnou civilní ústroj doplněnou o černou či modrou neprůstřelnou vestu a helmu s výrazným označením PRESS. Dále jsou vybaveni foťákem, diktafonem nebo kamerou.

- pracovníci a pracovnice pozorovatelských, humanitárních a zdravotnických organizací

Týmy humanitárních a zdravotnických organizací se pohybují na základě svého mandátu po celém herním území a dokumentují stav či distribuují humanitární pomoc. Dle aktuální situace se pohybují samostatně či s ozbrojeným doprovodem herních stran.

Příslušníci těchto týmů nosí vhodnou civilní ústroj doplněnou o černou či modrou neprůstřelnou vestu a helmu s výrazným označením své organizace (Červený kříž, OSN,…). Dále jsou vybaveni potřebami pro svou práci.

Ke své vlastní ochraně mohou maximálně nosit skrytě krátkou zbraň, ale tím se zároveň zbavují části výhod své neutrality a mohou ztrácet kredit u jednotlivých herních stran.

- kontraktoři

Bude se jednat o malou skupinu do cca. 10 osob, která bude jednotně oblečena v civilním oděvu odpovídajícího stylu s taktickými doplňky. K rozlišení bude označena červenými pásky.

Kontraktoři budou v průběhu hry plnit speciální úkoly dle zadání, například doprovod humanitárních a pozorovatelských týmů a speciální „nelegální“ mise. Kontraktoři se mohou nechat najímat v průběhu hry libovolnou herní stranou.

Herní strany mohou dle situace legální pohyb kontraktorů na svém území omezit či dočasně zcela zakázat.

Organizátoři

Ke kontrole dodržování pravidel, řešení sporných situací a monitorování vývoje v herním prostoru se budou po areálu pohybovat organizátoři. Organizátoři budou označeni reflexní vestou s výrazným nápisem „ORGANIZÁTOR“. Organizátoři se neúčastní hry a nesmí jim být žádnou herní stranou bráněno v pohybu, ani proti nim nesmí být vedena střelba. Probíhá-li boj, či přesuny herních stran musí se organizátoři pohybovat tak, aby splnili svůj úkol, ale zároveň nenarušovali situaci.


Organizace hry

Časový plán

Spuštění internetových přihlášek – konec května / počátek června

22.7.2011 (pátek) – příjezd dráčů / srazový večer
20.00 - 23.00 hod registrace hráčů, vydávání dokumentace a označení
20.00 - 24.00 hod portálový sraz /volná zábava

23.7.2011 (sobota) – příjezd hráčů / herní den
7.00 – 8.45 hod registrace hráčů, vydávání dokumentace a označení
9.00 hod nástup hráčů
10.00 hod zahájení herní části

00.01 hod (neděle) – 8.00 (neděle) noční herní blok / odpočinek

24.7.2011 (neděle) – herní den / odjezd hráčů
15.00 hod ukončení bojové akce
15.30 hod vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení
16.00 hod odjezd hráčů

Upozornění: Akce je vyhlašována jako dvoudenní nepřetržitá s možností využití nočního bloku pro hru či odpočinek (dle volby týmu při přihlášení).

Způsob řízení boje

Bojové akce všech stran se řídí vyhlášeným scénářem. Řízení boje ve smyslu vývoje scénáře a zadávání jednotlivých „misí“ herním stranám bude koordinováno organizátory s ohledem na vývoj situace na bojišti, který budou organizátoři zároveň i monitorovat a vyhodnocovat plnění úkolů. Vlastní řízení jednotek na bojišti bude řešeno cestou určených hrajících velitelů.

Schéma řízení boje po jednotlivých stranách:
A) Brbské ozbrojené síly

Generální štáb Brbské armády
(neherní část velení simulovaná stanovištěm hlavního organizátora)
- vydává příkazy a pokyny k bojovým misím

Jižní bojová skupina Brbské armády
(herní část velení tvořená hráči + přidělen jeden organizátor ke koordinaci předávání pokynů)
- přijímá pokyny k bojovým misím od organizátorů a vydává úkoly jednotlivým jednotkám k jejich realizaci
- koordinuje činnost sil Brbské armády na bojišti

Skupina 1, Skupina 2, Skupina 3
(seskupení herních jednotek, která si dále určují vnitřní linii velení)
- plní zadané úkoly na bojišti /aktuální a dlouhodobé/
- samostatně reaguje na aktuální situaci

B) AFOR

Velení sil AFOR
(neherní část velení simulovaná stanovištěm hlavního organizátora)
- vydává příkazy a pokyny k bojovým misím

1. prapor AČR v silách AFOR
(herní část velení tvořená hráči + přidělen jeden organizátor ke koordinaci předávání pokynů)
- přijímá pokyny k bojovým misím od organizátorů a vydává úkoly jednotlivým jednotkám k jejich realizaci
- koordinuje činnost sil AFOR na bojišti

1. rota, 2. rota, 3. podpůrná rota (VP,…)
(seskupení herních jednotek, která si dále určují vnitřní linii velení)
- plní zadané úkoly na bojišti /aktuální a dlouhodobé/
- samostatně reaguje na aktuální situaci

C) Asovci

Ústřední výbor pro svobodné Asovo
(neherní část velení simulovaná stanovištěm hlavního organizátora)
- vydává příkazy a pokyny k bojovým misím

3x vesnice Asovců
(herní část velení tvořená hráči + přidělen celkem jeden organizátor ke koordinaci předávání pokynů)
- přijímá pokyny k bojovým misím od organizátorů a realizuje je samostatně či v dohovoru a dalšími vesnicemi
- samostatně reaguje na aktuální situaci


D) doprovodné role

Stanoviště hlavního organizátora simuluje ústředí humanitárních pozorovatelských organizací a tiskové agentury. Takto vydává úkoly a náměty k realizaci týmům a jednotlivcům vystupujícím na bojišti v doprovodných rolích.

Komunikace:

Komunikace na akci bude probíhat pomocí PMR vysílaček. Každé ze stan budou určeny kanály a jeden kanál bude vyhrazen pro organizátory. Každý tým účastnící se akce musí být vybaven minimálně jednou PMR vysílačkou, nebo se přičlenit k jinému takto vybavenému týmu. Komunikace na jiných prostředcích např. RF,… je možná, ale nebude oficiálním komunikačním kanálem.

Rozdělení PMR kanálů:
1-2 kanály pro AFOR
3-4 kanály pro Asovce
5-6 kanály pro Brbské ozbrojené síly
7 kanál nouzový
8 kanál pro organizátory ( zákaz monitorování hráči jakékoliv strany)Pravidla

Bezpečnost:

Všichni hráči se akce účastní výhradně na svoji odpovědnost a organizátoři nepřejímají žádnou odpovědnost za případná zranění, poškození věcí atd. Hráči mladší 18ti let se smí akce zúčastnit jen s doprovodem odpovědné osoby a potvrzeným formulářem souhlasu rodičů (viz níže přiložen). Minimální věk účastníků je však 15 let.

Každý hráč je povinen jednat odpovědně tak, aby svým chováním nezpůsobil újmu sobě ani ostatním hráčům. Všichni hráči a ostatní osoby pohybující se v herním území musí po celou dobu a bez výjimky nosit ochranné brýle či masky.

Je zakázán jakýkoliv fyzický kontakt a napadení mezi hráči a užití nebezpečných zbraní (jiné než airsoftové zbraně a airsoftové zbraně přesahující povolené limity úsťové rychlosti).

Je zakázáno vést střelbu tak, aby střely dopadaly mimo herní prostor. Pokud se v herním prostoru objeví nezúčastněné osoby je každý hráč povinen akci přerušit až do jejich odchodu a informovat organizátory. Je zakázáno střílet na zvířata, poškozovat prostor areálu či okolí a rozdělávat ohně na místech, která k tomu nejsou určena.

Hráčům je zakázáno manipulovat se zbraní a účastnit se hry pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Poruší-li hráč závažným způsobem bezpečnostní pravidla jsou organizátoři oprávněni jej z další akce bez náhrady vyloučit.

Zásahy (vyřazení hráče)

Platný je každý zásah kuličkou do hráče (i odraženou střelou) a to včetně zásahu do výstroje, kterou má hráč oblečenu (mimo zásahů do batohu které jsou z pohledu střelce zřetelně mimo siluetu těla hráče). Neprůstřelné vesty ani helmy nemají ochrannou funkci ve smyslu zásahu. Zásahy do zbraně neplatí. Zásah od spoluhráče či vlastní zásah je také platný.

Zásahy nožem (výhradně jeho pružnou, lehkou a měkkou plastovou replikou bez ostří) lze také použít k tichému zneškodnění protivníka. Platí pro ně stejná pravidla jako pro zásah kuličkou.

Zásahy nevýbušnou imitací granátu (plastová, gumová, nebo papírová imitace) lze využít k vyřazení hráčů nacházejících se v okamžiku vhození granátu v místnosti, bunkru, rovném okopu či technice. V případě vhození granátu do takových prostor jsou zasaženi všichni hráči v příslušném prostoru. Granáty nejsou účinné ve volném prostoru.

Vlastnosti granátu má i balíček s připevněným budíkem či jinou zvukovou signalizací, který zanechají hráči nastražený někde v uzavřeném prostoru (zasaženi jsou všichni hráči v tomto prostoru, kteří jsou v místě v okamžiku zazvonění).

Zasažený hráč ohlásí zásah slovy „MÁM“, oblékne si reflexní vestu a odchází nejkratší cestou na refresh. Zasažený hráč nesmí poskytovat žádné informace ostatním hráčům na bojišti.

Refresh

Zasažený hráč se po příchodu na refresh zaregistruje u organizátorů. Refresh smí hráč opustit a znovu se zařadit do boje po uplynutí 20ti minut.

Zajetí protihráče

Hráč může zvolit zajetí protivníkem. Zajetí je pouze symbolické a zajatcům nejsou odebírány zbraně ani jiné vybavení. Zbraň však zajatec musí mít vybitou (bez vloženého zásobníku), zajištěnou a na popruhu či v pouzdře. Zajatec si obléká reflexní vestu a následuje nejkratší cestou hráče protistrany do prostoru zajateckého tábora (označí jej a vytyčí herní strana). Zajatec je držen v táboře po dobu cca 15ti minut (propouštění zajatců vždy v 15, 30, 45, 00), pak je odveden na hraniční linii (s neutrálním územím či s protistranou), kde je propuštěn. Zajatci se sami nesmí pokusit o útěk, ale mohou je přemožením eskorty či stráže osvobodit jejich spoluhráči. Osvobozený zajatec se do boje smí zapojit nejdříve 10 minut po svém osvobození.

Zbraně, munice, pyrotechnika

Omezení maximální úsťové rychlosti a použití airsoft zbraní:
A)
libovolné zbraně do 120m/s střelba všude bez omezení
B)
libovolné zbraně do 140m/s střelba venku bez omezení, v budovách jen na semi
C)
automatické a sniperské zbraně do 170m/s zákaz střelby dávkou a minimální vzdálenost pro použití 30m a povinnost hráče mít u sebe záložní zbraň do 120m/s na boj z blízka nebo do budovy

(úsťové rychlosti jsou uváděny s referenční kuličkou 0,20g)

Při registraci a v průběhu hry bude prováděna namátková kontrola úsťové rychlosti!


Munice:
Limit na hráče během hry je stanoven na 300ran pro běžné zbraně a 1000ran pro kulomety. Další munici musí mít hráč uloženu v táboře a může si z ní libovolně doplňovat.

Pyrotechnika:
Veškerá výbušná pyrotechnika je na akci zakázána. Použití dýmovnic bude upřesněno dle aktuální situace (s ohledem na nebezpečí požáru). Použití jakékoliv dráždivé pyrotechniky a látek (např. slzný plyn,…) je zakázáno.

Vozidla

Areál akce není vhodný pro dynamické užití vozidel v boji. V omezeném množství a po souhlasu pořadatelů mohou být lehká vozidla (na bázi osobních a malých terénních aut) využita jako podpůrné prvky především stacionárně. Maximální rychlost vozidel v areálu a herní zóně je omezena na 20 km/hod Vozidla lze z boje vyřadit zasažením improvizovanou výbušninou (balíček či granát), nebo dávkou ze zbraně na skleněné plochy či zásahem jejich posádky. Počítá se i zásah z granátometu nebo protipancéřové zbraně. Zasažené vozidlo smí být znovu použito za 20 minut. Zasažené vozidlo zůstává na místě zásahu. Stojí-li vozidlo na komunikaci pak odstavené podél ní tak aby nebránila průjezdu. Zasažená posádka odchází na refresh (posádka ve vozidle je zasažena zároveň s vozidlem, je-li toto zničeno protipancéřovou zbraní či výbušninou).


Vstupné

Každý účastník akce, který se zapojí do herní části je povinen uhradit registrační poplatek v hodnotě 150,-Kč.

Vstupné zahrnuje:
- vstup do areálu a účast na hře, označení hráče a další podklady
- účast v závěrečném nedělním losování o sponzorské ceny (hlavní cena AEG)

Pro hráče bude dále zajištěno:
- mobilní WC
- užitková voda
- stánek s prodejem základního občerstvení
- zvažujeme doprovodný program (zaměřený na airsoft a military)

Parkování vozidel bude organizováno na určeném parkovišti v rámci areálu. Parkování se bude řídit s ohledem na kapacitu pokyny organizátorů.


Počet hráčů


Plánovaný počet hráčů je cca do 250 osob. V případě většího zájmu bude upraven (rozšířen) prostor.

 


 

Doporučení na akci!

 

- 150,- Kč/osoba na vstupné
(slouží k úhradě za pronájem areálu a další přímé náklady)

- vyplněný „potvrzený seznam hráčů“ a případně „prohlášení pro hráče mladší 18-ti let“
(formuláře jsou ke stažení zde: http://airsoft.cz/index.php?p=74 )

- reflexní vestu (stejná jaká se užívá v autech) pro identifikaci zasažených hráčů

- PMR vysílačku (doporučujeme minimálně jednu na tým pro spojení při hře)

- vybavení (oblečení, maskáče a další výstroj) odpovídající straně, za kterou jste se přihlásili a další obvyklé věci jako jsou doklady, repetent, lékárna…

- vybavení pro přenocování v přírodě

- jídlo a pití na dobu akce
(v místě bude zajištěn také stánek s občerstvením od provozovatele areálu – jídlo a nealko nápoje)

- peníze pro nákupy na místě (platební karty nelze použít)
(budou zde v sobotu speciální slevové a prezentační akce partnerů)

- airsoftové zboží (Bohemia Air Soft)
- armyzboží (Excalibur Army)
- boty (MAGNUM)
- výstroj SPM Liberec

a to nejdůležitější:
- airsoftovou zbraň, případně záložní zbraň, brýle, kuličky, baterie,…
- herní nevýbušné atrapy granátů a náloží
(viz. pravidla akce zde: viewtopic.php?f=102&t=2425&p=41464#p41464 )

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Odjezd

(Batman, 21. 7. 2011 15:27)

Vsichni: Nakonec jede i Ouško, každopádně odjezd ze Dvora plánuju v pátek na 5-6 hodinu odpolední. Auto vezmu podle potřeby - kdyžtak mám k dispozici i Sharana pro 6 lidí, kdybychom náhodou jeli v plném počtu.

Radar: Stihas vyzvednuti na cca pul patou?

Maca: Vyzvedavam Ouska a Radara, takze se kdyztak muzu stavit ve Vitezny pro bagaz kolem paty.

Michal: Ozvi se kde budes chtit nabrat, popripade jak si na tom!

PPS: na miste bude moznost zakoupeni mnoha veci od BASe, SPM Liberec, Excalibur Army a dalsich, kdyztak si vezmete penize, detaily se doctete zde:

http://forum.asportal.cz/viewtopic.php?f=102&t=2425

Re: Odjezd

(Máca, 21. 7. 2011 16:54)

Ok budu počítat, s nakládkou těch věcí kolem pátý hodiny.. Vypadá to tak, že já s Májulí dorazíme na motorce v sobotu ráno(tak abychom byli včas na registraci)..

Re: Odjezd

(Máca, 21. 7. 2011 16:55)

Ok budu počítat, s nakládkou těch věcí kolem pátý hodiny.. Vypadá to tak, že já s Májulí dorazíme na motorce v sobotu ráno(tak abychom byli včas na registraci)..

Re: Odjezd

(michal, 21. 7. 2011 19:14)

bohuzel nejedu pac jsem byl povolan do prace takze pesek.snad to dopadne priste

nejedu

(Novas, 21. 7. 2011 8:26)

J.E.D.Ů.Ů.Ů.Ů.Ů, ale leda tak s KOČÁRKEM kolem baráku :-)

Doporučení pro akci

(Batman, 20. 7. 2011 13:16)

Tak, jsme přihlášeni za AFOR v počtu 5 kusu: já, Máca, Radar, Michal, Májule.

Nezapomeňte na:

-Vstupný 150,-
-Radar a Májule potvrzení podepsaný od rodičů a dozoru (s Radarem jsem domluven)
-Reflexní vestu
-Věci na přespání - může být hnusně nebo pršet, takže se na to připravte (kdyby měl někdo k dispozici Igelitovou plachtu, ozvěte se mě!)
-Jídlo a pití po dobu akce (v areálu by měl být stánek s nějakou možností občerstvení)
-Nakonec VŠE TOTO sbaleno do jednoho zavazadla, které budete schopni nosit po celou dobu hry sebou - nepředpokládám že bychom tak fungovali (vzhledem k respawnům a nejspíše ne uplně velkému hernímu území atd.) ale projistotu a hlavně proto, že nejsme žádný másla :)

Samozřejmě si nabijte všechny baterie a vemte si rezervní do svítících baterek atp.!

PS: Projistotu opakuji - maskáče zelené vz. 95!

PPS: O místě a času odjezdu budu informovat, respektive se domluvíme zítra či pozítří.

Přihláška

(Batman, 19. 7. 2011 9:15)

Odeslal jsem přihlášku, tak snad to dopadne za AFOR, bude to těsný kvůli kapacitám. Napíšu až se mi ozvou zpět.

ucast

(michal, 14. 7. 2011 22:09)

zdravim vsechny ja bych jel

Místa v autě a doporučení k akce

(Batman, 14. 7. 2011 22:02)

To bude záležet na počtu lidí, co pojedou, pokud budem jen 4 tak jo, pokud nás bude víc, přednostně vezmu lidi z týmu pokud by měl být přetlak na místa (Ouško např.).

Co se týče akce, tak chci, aby si každej sbalil bágl do kterýho bude schopen nacpat veškerou bagáž na 2 dny viz. 44ka nebo Těžká voda, žádný zbytečnosti, abychom s tím byi schopni operovat kdyby bylo potřeba.

Takže ať Májule (nejen ona - kdokoliv další kdo by chtěl jet a takových akcí se ještě nezúčastnil) zváží své schopnosti a možnosti - budem tam bez aut a dost možná bez pevný základny, takže kdo ví jak se to vyvine, třeba se bude furt šmajdat a bojovat s plnou polní.

Maskáče brát zelený - odehrává se to jakoby v Kosovu a Srbsku, výstroj Cirasky když pojedem za AFOR.

RFko beru a bude nám stačit jedno s více baterkama, takže Radar buď nabít nebo dopravit baterku, domluvíme se.

Přihlášku bych chtěl nejdýl poslat po víkendu, takže pokud někdo váha, neváhejte a hlašte se.

Kdyby ještě kohokoliv něco napadlo, pište.

ucast

(Maca, 12. 7. 2011 20:09)

pokud se mnou nijak nevydupou v praci tak jedu, za AFOR. Bavil sem se s majuli, taky by chtela jet, alemomentalne je mimo cechy, takze snad me bude moct napsat potvrzeni, ze opeavdu bude moct a ja ti to preoslim, abys mohl odeslat prihlasku.

Re: ucast

(Máca, 14. 7. 2011 16:16)

Májule mě odepsala, chce jet.

Re: Re: ucast

(Máca, 14. 7. 2011 16:17)

A asi bychom potřebovali 2 místa u někoho v autě. Batmane, máš ještě volno?

ucast

(Bomber, 12. 7. 2011 9:43)

do konce tydne dam vedet, nejspis si na akci vezmu dovolenou ale neni to 100% popripade bych jel za stranu AFOR

Re: ucast

(bomber, 14. 7. 2011 11:34)

tak bohuzel, dovolenou jsem nedostal takze nejedu, budete mi chybet

Neúčast

(Petr, 13. 7. 2011 20:06)

Nejedu, budu na dovolené.

Učast

(Radar, 13. 7. 2011 14:54)

Já jedu...

Účast

(Batman, 11. 7. 2011 23:31)

Jedu, s nejvyšší pravděpodobností beru auto, tzn. mám další 3 (golf) popřípadě 4 (oktávka) volný místa - záleží na autě.

Jel bych za stranu AFOR, scénář vypadá za AFOR zajímavě. V úvahu připadá ještě Asovo tzn. čmoudský oblečení, ale to se mi nechce.

Vyjádřete se prosím co nejdřív, ať mohu poslat přihlášku, děkuji.